Số tiền Tỷ lệ Có sử dụng v đồng khoản ứng trước hai triệu không?